Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Συντονιστής του Έργου

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.. Ιδρύθηκε με νόμο το 2005 και αποτελεί την «δεξαμενή σκέψης/ομάδα προβληματισμούς» του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για πολιτικές που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και κατά του εγκλήματος. Το ΚΕΜΕΑ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (2008/114/EC). Το ΚΕΜΕΑ συμμετέχει στην υλοποίηση περισσότερων από 60 ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα FP7, HORIZON 2020.

http://www.kemea.gr/el/

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) είναι ο επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικές της επιλογές, η βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η υποστήριξη του αναπτυξιακού και κοινωνικού της ρόλου. Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, η παροχή υποστήριξης, η υλοποίηση προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας, η διά βίου μάθηση, η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και η ανάπτυξη εθνικών και διεθνικών δικτύων, αποτελούν τα εργαλεία της επιστημονικής και τεχνικής συμβολής της προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες και την Ελληνική Πολιτεία. Η εκπαίδευση αποτελεί για την ΕΕΤΑΑ οριζόντια προτεραιότητα, ενταγμένη σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητές της.

https://www.eetaa.gr/


Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά

Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών είναι ένας φορέας που δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο, εκπροσωπώντας τους Έλληνες Ρόμα Διαμεσολαβητές.
Βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι η ενεργή υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά σε εθνικό επίπεδο, η ενδυνάμωση και εμψύχωση των Ρομά ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορά της τσιγγάνικη κοινότητα ,η ανταλλαγή εμπειριών και διάχυση καλών εφαρμόσιμων πρακτικών με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, η προάσπιση των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των Ρομά και των μη-Ρομά εκπροσώπων
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, όλα τα μέλη της Ένωσης χρησιμοποιούν την μακρόχρονη εμπειρία τους και τα εργαλεία της διαμεσολάβησης στα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Περίπου το 80% των μελών της Ένωσης έχει εργαστεί στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους Ρομά τα οποία λειτούργησαν σε πολλούς δήμους της Ελλάδας, τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, πολλά μέλη εργάστηκαν σε προγράμματα ένταξης των Ρομά και κυρίως στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» που υλοποιείται από τα ελληνικά πανεπιστήμια από το 1999 έως και σήμερα, αλλά και σε άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις ένταξης των Ελλήνων Ρομά.
[email protected]


C.M.T. Προοπτική

Η CMT Prooptiki είναι μία ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία με βάση την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1992 και εξειδικεύεται στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, τη στήριξη συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και διεθνών προγραμμάτων, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών έχει εμπειρία στη δημιουργία και το συντονισμό προτάσεων, συνεταιρικών σχέσεων και δικτύων για την επιτυχή ολοκλήρωση καινοτόμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει ακριβείς αναλύσεις και καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας, και η στήριξη των πελατών και συνεργατών να ξεκλειδώσουν το δυναμικό τους ώστε να αξιοποιήσουν πόρους για να έχουν βέλτιστα αποτελέσματα.

http://www.cmtprooptiki.gr/

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Η Αγία Βαρβάρα βρίσκεται στη δυτική Αθήνα κι έχει 26.550 κατοίκους. Οι Ρομά εκτιμάται ότι αποτελούν το 10% – 12% του πληθυσμού. Η περίπτωση των Ρομά της Αγίας Βαρβάρας είναι ξεχωριστή σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς, συγκριτικά με άλλες πόλεις, έχουν καλύτερο βαθμό κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, λόγω ιστορικών και οικονομικών συγκυριών που έλαβαν χώρα στην Αγία Βαρβάρα από τη δεκαετία του ‘30 μέχρι σήμερα και των πολιτικών ένταξης που έχουν εφαρμοστεί στην πόλη. Ζουν σε κανονικές κατοικίες, διάσπαρτες στο ιστό της πόλης, τα παιδιά παρακολουθούν την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αρκετά και την τριτοβάθμια), πολλοί λειτουργούν καταστήματα ή απασχολούνται με μισθωτή εργασία και έχουν έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, η οποία εκφράζεται με τη σταθερή συμμετοχή τους σε Συλλόγους (από το 1939) και στη Δημοτική Αρχή (από το 1974).
https://agiavarvara.gr/