Σκοπός του Έργου I_do είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής νέων Ρομά στο δημόσιο βίο, μέσω της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μέσω της δημιουργίας μιας διαπεριφερειακής συμμαχίας, το Έργο εστιάζει στην ενδυνάμωση νέων Ρομά για την ισότιμη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων Ρομά.
Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντάς τους για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο, το Έργο αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, συνδιαλέγονται και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας.

Εταίροι