ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία Διαπεριφερειακής Συμμαχίας
Έρευνα για τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία).
Διαμόρφωση στοχευμένης μεθοδολογίας για τη δραστηριοποίηση νέων Ρομά ως ενεργών πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Δημιουργία Διαπεριφερειακού Δικτύου Συμμάχων, εκπροσώπων τοπικών κοινωνιών, αιρετών και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Πεντάμηνη εκπαίδευση 33 νέων Ρομά σε θέματα λειτουργίας και διακυβέρνησης των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σεμιναριακή υποστήριξη των 33 νέων Ρομά με σκοπό την ενθάρρυνση και την ενδυνάμωσή τους για τη συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.
Εκπαίδευση 22 νέων, αιρετών και διοικητικών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εμψυχωτών / συμβούλων των 33 νέων Ρομά, για τη διαχείριση ζητημάτων σε τοπικό επίπεδο μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λειτουργία μιας Ψηφιακής Συνέλευσης Νέων
Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ενεργού συμμετοχής των 33 νέων Ρομά στο δημόσιο διάλογο μέσω της τακτικής λειτουργίας μιας συμμετοχικής Ψηφιακής Συνέλευσης, με την υποστήριξη και τη συνδρομή των 22 εμψυχωτών / συμβούλων τους. Δημιουργία Εκθέσεων Πολιτικής από τους 33 νέους Ρομά. Παρουσιάσεις των Εκθέσεων Πολιτικής σε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια με την υποστήριξη των εγγεγραμμένων μελών του Διαπεριφερειακού Δικτύου Συμμάχων.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης – Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης ως προς τη συμπεριφορική αλλαγή των συμμετεχόντων μελών των Ρομά κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Αρχών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα σε θέματα ισότιμης συμμετοχής των Ρομά στο δημόσιο διάλογο ως ενεργών πολιτών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Ενεργή συμμετοχή των χειραφετημένων νέων Ρομά στα δημόσια ζητήματα ως δημοτικών διαμεσολαβητών
  • Βελτιωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα διακυβέρνησης με έμφαση στην ηγεσία, τη συμμετοχή και τον στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό
  • Αναπτυγμένη/αυξημένη/ενισχυμένη εμπιστοσύνη σε τοπικούς και περιφερειακούς θεσμούς και κατ’ επέκταση στις κυβερνητικές αρχές
  • Αυξημένες πιθανότητες συμμετοχής στην πολιτική ζωή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πιθανότητα εκλογής
  • Αναπτυγμένα κανάλια επικοινωνίας με τοπικές και περιφερειακές αρχές
  • Ενίσχυση δικτύωσης Ρομά και μη Ρομά σε εθνικό επίπεδο μέσω της ψηφιακής συνέλευσης και του διαπεριφερειακού δικτύου υποστήριξης των Ρομά
  • Αυξημένη γνώση σχετικά με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας και οργάνωσης των νέων.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
Εθνική Πλατφόρμα διαβούλευσης και διαλόγου για θέματα Ρομά